Videovalve

Vastutav töötleja: Truumu OÜ

Millised on andmetöötlustoiminguid võimaldavad õiguslikud alused?
Isikuandmeid töödeldakse õigustatud huvist tulenevalt, isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 lg 1 punkt f alusel. Videovalve kasutamise eesmärgiks on tagada töötajate ja klientide turvalisus, vara kaitse, ohustava olukorra ennetamine ning korrarikkumise menetlemisel asjaolude väljaselgitamisele ja tõendamisele kaasaaitamine. Kaameratega valvesüsteem võimaldab reaalajas ja ka tagantjärele tuvastada objektiivselt erinevaid vara- ja/või isikute vastaseid olukordi töökoja territooriumil.

Kuidas salvestisi kasutame? Millised on erinevad andmetöötlustoimingud, kus salvestisi kasutame?
Turvakaamerate kasutamine ja salvestuste olemasolu on vajalik järgnevatel eesmärkidel: vajadus edastada korrarikkumise menetluse info kindlustusjuhtumite korral kindlustusjuhtumi käsitlejale, süüteomenetluste korral politseile, prokuratuurile ja/või kohtule. Salvestisi kasutatakse vaid eeltoodud eesmärkidel.

Kellelt saab inimene infot oma isikuandmete kohta ja kui ta soovib näha või saada enda isikuandmetega salvestist, siis mismoodi on see lahendatud?
Küsimuste korral pöörduda Truumu OÜ töötaja poole või siis edastada oma andmetöötluse kohta käiv küsimus digiallkirjastatuna, et saaksime Teie isiku tuvastada, kontaktandmed leiate lehe allosas. Videokaamerate salvestistele pääsevad ligi vaid eelnimetatud õigustatud isikud ja määratud Truumu OÜ töötajad. Nemad saavad põhjendatud olukorras ka vastava info kokku panna ja vajadusel edastada õiguskaitseorganitele. Klientidele me videosalvestisi ei väljasta kuivõrd videosalvestistel võivad olla ka teiste andmesubjektide andmed.

Kas anname salvestisi edasi politseile või põhjendatud juhtudel teistele isikutele? Kellel on põhjendatud juhtudel õigus salvestisi saada ja miks?
Salvestistele pääsevad ligi vaid volitatud Truumu OÜ töötajad ning sedagi vaid konkreetsete pöördumiste ja insidentide tuvastamiseks või lahendamiseks. Antud isikud saavad vajadusel salvestisi avaldada vastava päringu alusel politseile või teistele õiguskaitseorganitele. Eraisikutele me videokaamerate salvestisi ei edasta.

Kas salvestisi kasutame näiteks automaatotsuste tegemisel?
Automaatset isikutuvastamist ning vastavat automaatset töötlemist ei toimu.

Kui kaua salvestisi säilitatakse?
Salvestisi säilitatakse kuni 12 kuud.

Kontaktandmed: Ivo Parve, ivo@truumu.ee.